ضوابط تهیه و ترسیم نقشه های معماری آسانسورها

1399/08/21

ضوابط طراحی و اجرای آسانسور آتش نشانی

1399/08/21

مقاله مورد ریل راهنمای کادر وزنه و محاسبات آنها

1399/08/21

دانلود فایل طرحهای براکتهای ریل راهنما و محاسبات آنها

1399/08/21

دانلود مقاله راه کارهای ایمنی آسانسورهای سرعت بالا در برابر زلزله

1399/08/21

دانلود مقاله مدل سازی از مصرف برق آسانسورها

1399/08/21

دانلود فایل استاندارد آسانسور EN81 اروپا

1399/08/21

دانلود مقررات ایمنی ساختار و نصب آسانسور

1399/08/21

دانلود فایل استاندارد ملی اجرای آسانسور هیدرولیک

1399/08/21